ANBI Gegevens en privacy

ANBI Gegevens 

Naam                     Stichting C.A.P. (Cor Amator Pauperum)
RSINnr                  816120675
KvK nummer        14087361
SBI-code

Postadres              Marcus Aurelius 6

 6121 NX Born

Telefoon                046-486146

Mailadres              fransienvdbeek@home.nl

Bezoekadres         Bronstraat 2

 6121 LG Born

Voorzitter             Albert van der Leeuw
Secretaris             Armand Odekerken
Penningmeester  Jan van de Geer
Bestuurslid           Fransien van der Beek

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het entameren en realiseren van activiteiten, in het bijzonder gericht op de geestelijke begeleiding en vorming van jongeren, zulks op basis van de beginselen en spiritualiteit van de congregatie met betrekking tot dit werk.
Congregatie: Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid.

Een financiële verantwoording vindt u in ons jaarverslag. Dit verslag is bijgevoegd.

Organisatie Stichting C.A.P.
De stichting bestaat uit een dagelijks bestuur, een stuurgroep en werkgroepen. Het dagelijks bestuur heeft een controlerende functie. Zij voeren niet zelf uit en behouden daarmee een helikopteroverzicht. De twee leden van het bestuur voeren wel uit en houden tijdens activiteiten de eindverantwoording over het geheel. De stuurgroep bestaat uit twee personen per werkgroep waarvan een de hoofdverantwoordelijke is. Tevens zitten de twee leden van het bestuur in deze groep en een voorzitter/notulist. De stuurgroep vergadert twee maal per jaar en besluit over de activiteiten welke op de agenda worden geplaatst.
De zes werkgroepen zijn:

  • kinderweekenden,
  • jongerenweekenden,
  • ouderenweekenden,
  • zomerkamp,
  • losse activiteiten zonder inkomsten en
  • activiteiten die geld genereren.

Beloningsbeleid Stichting C.A.P.
De stichting is een vrijwilligersorganisatie. Voor de bestuurders en de vrijwilligers geldt dat er geen beloning of vergoeding tegenover het verrichte werk staat. Gemaakte onkosten worden vergoed.
Activiteiten v.d. Stichting C.A.P in 2019
In 2018 werden de volgende activiteiten ondernomen (in chronologische volgorde) Nieuwjaarsborrel, Schaatsen, Kinderweekend, Speurtocht, Klimmen, Jubileumfeest, Speeltuin Bokrijk, Zomerkamp, BBQ tuinfeest, Kinderweekend, Lasergamen, Spokentocht, Bowlen, Pietenactiviteit.
De werkgroep geld generende activiteiten hield Rommelmarkten, Kienmiddagen i.s.m. de activiteitengroep van Zorgcentrum Zuyderland Aldenhof, Kleding inzamelingen, Loten verkoop,Collectes Jantje Beton en Stg Meedoen.

ANBI gegevens 2019

Jaarrekening 2019    Verslag kascontrole

Jaarrekening 2018    Verslag kascontrole

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013