ANBI Gegevens

ANBI gegevens 2024

Naam                             Stichting  C.A.P. (Cor Amator Pauperum)

RSINnr                           816120675

KvK nummer                14087361

SBI-cod

Postadres                      Marcus Aurelius 6, 6121 NX Born

Telefoon                        06-1355 1984

Mailadres                      fransienvdbeek@home.nl

Bezoekadres                 Bronstraat 2 6121 LG Born

Voorzitter                      Albert v.d. Leeuw

Secretaris                      Armand Odekerken

Penningmeester            Fransien van der Beek

Bestuurslid                    vacature

Doelstelling

Bij Stichting CAP-Born, oftewel het CAP, omarmen we met trots onze roots en inspiratie: Cor Amator Pauperum, wat staat voor “Hart dat de armen liefheeft”. Deze mooie leuze, afkomstig van onze grondlegger Guy Homery en de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid van Créhen, vormt de essentie van ons werk en onze missie. Wij zetten ons met hart en ziel in voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen in Born en de wijde omgeving.

Onze stichting, gedreven door een toegewijde groep vrijwilligers, biedt een divers scala aan activiteiten die niet alleen gericht zijn op plezier en ontspanning, maar ook op het samenbrengen van mensen en het actief bijdragen aan de gemeenschap. Vanuit het gedachtegoed van Guy Homery, maar dan in een moderne jas, inspireren we jong en oud om deel te nemen, te genieten en zich te ontplooien.

We hechten groot belang aan:

  • Het creëren van vreugdevolle en ontspannende ervaringen.
  • Het bevorderen van saamhorigheid en actieve participatie.
  • Het waarderen en vieren van zowel de bijzondere als de alledaagse momenten.

Daarnaast spannen we ons in voor de ouderen in onze gemeenschap, met de hulp en de energie van de jongeren, om de generatiekloof te overbruggen en iedereen het gevoel te geven dat ze deel uitmaken van een groter geheel.

Bij elke activiteit die we organiseren, staat ons motto centraal: “Iedereen is welkom en niemand wordt buitengesloten!” Dit reflecteert onze toewijding aan inclusiviteit en de wens om een omgeving te creëren waarin elk individu zich gewaardeerd en geaccepteerd voelt.

Bij Stichting CAP-Born streven we naar een gemeenschap waarin iedereen, ongeacht achtergrond of leeftijd, zich ondersteund en verbonden voelt. Sluit je aan bij onze missie om een verschil te maken in de levens van anderen en om samen een positieve impact te hebben op onze wereld.

Een financiële verantwoording vindt u in ons jaarverslag. Dit verslag is bijgevoegd.

Organisatie Stichting CAP-Born

De stichting bestaat uit een dagelijks bestuur, een stuurgroep en werkgroepen. Het dagelijks bestuur heeft een controlerende functie. Zij voeren niet zelf uit en behouden daarmee een helikopteroverzicht. De twee leden van het bestuur voeren wel uit en houden tijdens activiteiten de eindverantwoording over het geheel.

De stuurgroep bestaat uit 2 personen per werkgroep waarvan een de hoofdverantwoordelijke is. Tevens zitten de twee leden van het bestuur in deze groep en een voorzitter/notulist. De stuurgroep vergadert 2 maal per jaar en besluit over de activiteiten welke op de agenda worden geplaatst.

De 6 werkgroepen zijn: kinderweekenden, jongerenweekenden, ouderenweekenden, zomerkamp, losse activiteiten zonder inkomsten en activiteiten die geld genereren.

Beloningsbeleid Stichting CAP-Born

De stichting is een vrijwilligersorganisatie. Voor de bestuurders en de vrijwilligers geldt dat er geen beloning of vergoeding tegenover het verrichte werk staat. Gemaakte onkosten worden vergoed.

Activiteiten v.d. Stichting CAP 2023

In 2023 werden de volgende activiteiten ondernomen (in chronologische volgorde) Nieuwjaarsborrel en Digitaal kienen. De werkgroep geld generende activiteiten hield een Rommelmarkt. Kleding inzamelingen, Lotenverkoop en Collectes Jantje Beton.

Jaarrekening 2021 Verslag kascontrole JP Cap jaar 2021

Jaarrekening 2020   Verslag kascontrole

Jaarrekening 2019    Verslag kascontrole