ANBI Gegevens en privacy

ANBI gegevens 2021

Naam                             Stichting Jongerenpastoraat C.A.P. (Cor Amator Pauperum)

RSINnr                           816120675

KvK nummer                14087361

SBI-code

Postadres                      Marcus Aurelius 6 6121 NX Born

Telefoon                        046-4861468

Mailadres                      fransienvdbeek@home.nl

Bezoekadres                 Bronstraat 2 6121 LG Born

Voorzitter                      Albert v.d. Leeuw

Secretaris                      Armand Odekerken

Penningmeester          Jan van de Geer

Bestuurslid                    Fransien van der Beek

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het entameren en realiseren van activiteiten, in het bijzonder gericht op de geestelijke begeleiding en vorming van jongeren, zulks op basis van de beginselen en spiritualiteit van de congregatie met betrekking tot dit werk. Congregatie: Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid.

Een financiële verantwoording vindt u in ons jaarverslag. Dit verslag is bijgevoegd.

Organisatie Stichting Jongerenpastoraat C.A.P.

De stichting bestaat uit een dagelijks bestuur, een stuurgroep en werkgroepen. Het dagelijks bestuur heeft een controlerende functie. Zij voeren niet zelf uit en behouden daarmee een helikopteroverzicht. De twee leden van het bestuur voeren wel uit en houden tijdens activiteiten de eindverantwoording over het geheel.

De stuurgroep bestaat uit 2 personen per werkgroep waarvan een de hoofdverantwoordelijke is. Tevens zitten de twee leden van het bestuur in deze groep en een voorzitter/notulist. De stuurgroep vergadert 2 maal per jaar en besluit over de activiteiten welke op de agenda worden geplaatst.

De 6 werkgroepen zijn: kinderweekenden, jongerenweekenden, ouderenweekenden, zomerkamp, losse activiteiten zonder inkomsten en activiteiten die geld genereren.

Beloningsbeleid Stichting Jongerenpastoraat C.A.P.

De stichting is een vrijwilligersorganisatie. Voor de bestuurders en de vrijwilligers geldt dat er geen beloning of vergoeding tegenover het verrichte werk staat. Gemaakte onkosten worden vergoed.

Activiteiten v.d. Stichting Jongerenpastoraat C.A.P in 2021

In 2021 werden de volgende activiteiten ondernomen (in chronologische volgorde) Nieuwjaarsborrel en Digitaal kienen. De werkgroep geld generende activiteiten hield een Rommelmarkt. Kleding inzamelingen, Lotenverkoop en Collectes Jantje Beton.

Jaarrekening 2021 Verslag kascontrole JP Cap jaar 2021

Jaarrekening 2020   Verslag kascontrole

Jaarrekening 2019    Verslag kascontrole